wczytywanie

Historia

Stowarzyszenie Związek Szczyrzycan powstanie i działalność .

Powstanie Związku Szczyrzycan poprzedziło kilka ważnych wydarzeń w życiu kulturalnym kraju, wytyczających nowy etap rozwoju polskiego regionalizmu. Były to:

 • Powstanie w 1919 r. Związku Podhalan.
 • "Wskazania dla synów Podhala" wygłoszone w 1922 r. przez ucznia szczyrzyckiej szkoły - Władysława Orkana na VI Zjeździe Podhalan w Czarnym Dunajcu.
 • Postulaty programowe dla polskiego regionalizmu opublikowane w roku następnym przez Stefana Żeromskiego na kartach "Snobizmu i postępu".
 • Program regionalizmu polskiego opracowany w 1926 r. przez Radę Naukową Sekcji Powszechnych Uniwersytetów Ludowych, opublikowany w 4/5 numerze "Polskiej Oświaty Pozaszkolnej" w 1926 r.

Mając do dyspozycji tak cenne materiały postanowili Szczyrzycanie zorganizować w 1926 r. pierwszy zjazd absolwentów szkoły szczyrzyckiej, celem powołania regionalnej organizacji pod nazwą "Związek Szczyrzycan". Sprzyjającymi powstaniu Związku okolicznościami były: tradycja historyczna wynikająca z faktu, że Szczyrzyc był w okresie I Rzeczypospolitej stolicą największego powiatu w Kasztelanii Krakowskiej, której władztwo sięgało od Tatr do prawego brzegu Wisły oraz istnienie w tej miejscowości szkoły podstawowej, prowadzonej przez Cystersów, która umożliwiała niezamożnym dzieciom chłopskim z dalekich nawet okolic kontynuowanie nauki w szkołach średnich Krakowa, Bochni czy Nowego Sącza.

I Zjazd Szczyrzycan zgromadził w dniu 13 lipca 1926 r. 42 osoby. Zjazd ten postanowił jednomyślnie założyć stowarzyszenie pod nazwą "Związek Szczyrzycan", zatwierdził jego statut i powołał Zarząd w osobach:

 • Prezes - ks. prałat płk. Antoni Matejkiewicz, dziekan W.P. - Pogorzan
 • Wiceprezes - ks. kanonik Józef Szewczyk z Tymbarku
 • Skarbnik - ks. kanonik Andrzej Bogacz z Krasnych-Lasocic
 • Z-ca skarbnika - nauczycielka Maria Fall z Pogorzan
 • Sekretarz - dr inż. Władysław Gębik ze Szczyrzyca

Naczelne tezy programowe zobowiązywały Zarząd Związku Szczyrzycan do równorzędnego traktowania kulturalnego i gospodarczego rozwoju regionu szczyrzyckiego oraz przestrzegania prymatu oświaty w dziedzinie upowszechniania kultury.

Działalność Związku w latach wojny 1939-45 zeszła do podziemia. Pierwsze po wojnie walne zebranie Związku Szczyrzycan odbyło się w Szczyrzycu w dniu 28 października 1945 r.

Na zebraniu tym wybrano nowe władze Związku w osobach:

 • Prezes - ks. płk Antoni Matejkiewicz
 • Z-ca - Antoni Hans
 • Sekretarz - mgr Stanisław Kołodziej
 • Skarbnik - Franciszek Wąsowicz

Członkowie Zarządu:

  • dr Władysław Gębik
  • Henryk Rogaliński

Niestety, Związek Szczyrzycan nie uzyskał zatwierdzenia przez władze powiatowe, które uznały go za zbędną organizację i musiał zaprzestać swojej działalności.

Dopiero w roku 1964 starania Szczyrzycan uwieńczone zostały pomyślnym rezultatem. W dniu 17 lipca 1964 roku uzyskano (nie bez trudności)decyzję Urzędu Spraw Wewnętrznych, na mocy której Związek Szczyrzycan został wpisany do rejestru stowarzyszeń Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, uzyskując prawo istnienia i działania w oparciu o zatwierdzony statut.

W dniach 13-14 sierpnia 1966 r. odbył się w Szczyrzycu walny zjazd członków Związku Szczyrzycan, na którym wybrano nowy Zarząd w składzie:

   • Prezes - mgr inż. Ignacy Cudek
   • Wiceprezes - mgr Stanisław Kołodziej
   • Sekretarz - Waleria Cudek
   • Skarbnik - Michalina Mazgaj
   • Przew. Komisji Rewizyjnej - mgr Stanisław Czachura

Kolejne Zarządy wybierane były co 4 lata.

I tak od 1970-1974 skład Zarządu przedstawiał się następująco:

   • Prezes-Michalina Mazgaj
   • Wiceprezes-Emilia Wąsowicz
   • Sekretarz-Waleria Cudek
   • Skarbnik-Helena Krzyściak

Członkowie Zarządu:

   • Zygmunt Węgrzyn
   • Monika Węgrzyn
   • Bronisław Kaniuch
   • Emilia Maciuszek

W latach 1974-1978:

   • Prezes-Józefa Kokot
   • Wiceprezes-Emilia Wąsowicz
   • Sekretarz-Waleria Cudek
   • Skarbnik-Helena Krzyściak

Członkowie Zarządu:

   • Zygmunt Węgrzyn
   • Monika Węgrzyn
   • Bronisław Kaniuch
   • Emilia Maciuszek

Dla Związku były to lata bardzo ciężkie z powodu nieprzychylności władz partyjnych.

9 stycznia 1976 roku Wydział Spraw Wewnętrznych Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu zatwierdził zmiany statutu stowarzyszenia pod nazwą "Związek Szczyrzycan" wpisanego do rejestru Stowarzyszeń i Związków pod poz. Nr 1 - 27. Stowarzyszenie uzyskało osobowość prawną.

Na walnym zebraniu w 1978 r. wybrano nowy Zarząd:

   • Prezes - mgr Stanisław Kołodziej
   • Sekretarz - Cecylia Kowalska
   • Skarbnik - Janina Kolarczyk

Członkowie Zarządu:

   • mgr Stanisław Czachura
   • Waleria Cudek - zajmująca się zespołem regionalnym
   • Bronisław Kaniuch - zajmujący się ukwieceniem rynku
   • Józefa Kokot

Komisja Rewizyjna:

   • Jan Repelewicz
   • mgr inż. Ignacy Cudek

22 lutego 1983 r. mgr Stanisław Kołodziej ze względu na wiek zrezygnował z funkcji prezesa. Nadal aktywnie pracował jako członek Zarządu.

Walne zebranie wybrało nowy Zarząd.

W skład Zarządu weszli:

   • Prezes - Józef Spędzia
   • Wiceprezes - Jan Bochenek
   • Sekretarz - Waleria Cudek
   • Skarbnik - Janina Kolarczyk

Członkowie Zarządu:

  • mgr Stanisław Czachura
  • mgr Ignacy Cudek
  • mgr Stanisław Kołodziej

Komisja Rewizyjna:

 • Jan Repelewicz
 • Józefa Kokot

Działał on do 29 sierpnia 1999 r. W tym dniu powołano nowy Zarząd.

W jego skład weszli:

 • Prezes - O. Opat Eugeniusz Włodarczyk
 • Wiceprezesi - mgr Stanisław Czachura, Jan Bochenek
 • Sekretarz - Waleria Cudek
 • Skarbnik - Janina Kolarczyk

Członkowie Zarządu:

 • Grażyna Bodziana
 • Stanisław Pigoń
 • Stanisław Pazdan

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący - Jan Repelewicz
 • Sekretarz - Jan Mazgaj

Członkowie:

 • Teresa Drabik
 • Jan Gargas
 • Władysław Biel

Sąd Koleżeński:

 • Przewodniczący - Wiesław Cudek
 • Sekretarz - Alina Adamczyk

Członkowie:

 • Stanisław Matykiewicz
 • Leszek Wąsowicz

Od 11 maja 2007 r. nowy Zarząd działał w składzie:

 • Prezes-O. Opat Eugeniusz Włodarczyk
 • Wiceprezes-Stanisław Matykiewicz
 • Sekretarz-Waleria Cudek
 • Skarbnik-Janina Kolarczyk

Członek Zarządu:

 • Grażyna Bodziana

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący-Jan Mazgaj
 • Zastępca-Stanisław Pigoń
 • Sekretarz-Teresa Drabik

Członkowie:

 • Jan Antkiewicz
 • Bogumiła Dziedzic

Sąd koleżeński:

 • Wiesław Cudek
 • Jacek Ziemiański
 • Cecylia Antkiewicz

 

do_gory